มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2014 อนุมัติโดยที่ประชุมกรรมการมาตรฐาน มกท. วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มกท. สามารถเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ได้ทันที หรืออย่างช้าสุดที่จะเริ่มปฏิบัติคือ 1 กันยายน 2557...
"ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน  เกษตรอินทรีย์อาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ  เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรม...
เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตและการประกอบการ ไม่ใช่เฉพาะการตรวจรับรองผลผลิต โดยอาจเริ่มจากการผลิตการเกษตร (ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและการแปรรูป
มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) [ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544] รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองตามระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime –...
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  มกท. เป็นองค์กรอิสระของภาคเอกชน สังกัดมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ...

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM

ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป

ระบบเกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์

ระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา

ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

ระบบเกษตรอินทรีย์ มกท

ปัจจัยการผลิตผ่าน     
เพาะปลูกพืชผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน 
เลี้ยงสัตว์     ผ่าน
เลี้ยงผึ้ง     ผ่าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่าน     
ผลผลิตจากป่าผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน 
การแปรรูปและจัดการผลผลิตผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
รายการอาหารอินทรีย์ในร้านอาหารผ่าน     

 

บริการของเรา + Our services