ผู้ประกอบการที่สนใจ ขอรับการสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดการสมัครพร้อมทั้งเอกสารอธิบายขั้นตอนการสมัครได้ที่  
"ระบบการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน  เกษตรอินทรีย์อาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แทนที่จะใช้ปัจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ  เกษตรอินทรีย์ผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรม...
เป็นการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตและการประกอบการ ไม่ใช่เฉพาะการตรวจรับรองผลผลิต โดยอาจเริ่มจากการผลิตการเกษตร (ซึ่งอาจเป็นการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าและธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ไปจนถึงการจัดการผลผลิตและการแปรรูป
มกท. เป็นหน่วยตรวจรับรองเอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) [ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544] รวมทั้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองตามระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime –...
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  มกท. เป็นองค์กรอิสระของภาคเอกชน สังกัดมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ...
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ร่างหลักการเกษตรอินทรีย์นี้ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมื่อปลายปี พ.ศ.

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ขอบข่ายการตรวจรับรอง

ระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM

ระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป

ระบบเกษตรอินทรีย์สวิสเซอร์แลนด์

ระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา

ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา

ระบบเกษตรอินทรีย์ มกท

ปัจจัยการผลิตผ่าน     
เพาะปลูกพืชผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
เลี้ยงสัตว์     ผ่าน
เลี้ยงผึ้ง     ผ่าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผ่าน     
การจับสัตว์น้ำจากแหล่งธรรมชาติ     ผ่าน
ผลผลิตจากป่าผ่านผ่าน ผ่าน  
การแปรรูปและจัดการผลผลิตผ่านผ่านผ่านผ่านผ่านผ่าน
รายการอาหารอินทรีย์ในร้านอาหาร     ผ่าน