จัดการ-แปรรูป

  • 4/9/2012
    ผู้สมัครอาจเป็นผู้ประกอบการเอง หรือจัดจ้างผู้อื่นให้ทำการแปรรูปหรือจัดการผลผลิตให้ก็ได้  การจัดการผลผลิตครอบคลุมการจัดการในทุกด้าน เช่น การคัดเกรด การบรรจุ การจัดเก็บ (แช่เย็น หรือในโรงเก็บปกติ) และการจัดจำหน่าย ...