ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

ส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์

ในการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปต่างประเทศ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบการส่งออก-นำเข้าเหมือนสินค้าทั่วไป และในประเทศที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย โดยระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นจะกำหนดให้สินค้าต้องผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศนั้นๆ หรือตามระบบมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  ตารางข้างล่างแสดงระเบียบมาตรฐานในประเทศนำเข้าสำคัญๆ รวมทั้งระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ประเทศเหล่านี้ยอมรับ

 

ประเทศกฎระเบียบระบบมาตรฐานอื่นที่ยอมรับ
สหรัฐอเมริกาUSDA organic regulations 7 CFR Section 205

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)

สหภาพยุโรป EU Regulation 834/2007

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนา)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา)

แคนาดาcANADA oRGANIC rEGIME

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)
ญี่ปุ่นJAS Organic

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยุโรป (เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนา)

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา)

จีนระเบียบเกษตรอินทรีย์ประเทศจีนไม่ยอมรับระบบมาตรฐานอื่น
เกาหลีระเบียบเกษตรอินทรีย์เกาหลี (ยังไม่บังคับใช้)--
ไต้หวันระเบียบเกษตรอินทรีย์ไต้หวันระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (จากผู้ผลิตทั่วโลก)