Transaction Certificate

ใบรับรองเพื่อการค้า

ขั้นตอนการออกใบรับรองเพื่อการค้า

ใบรับรองเพื่อการค้า (Transaction Certification) และใบรับรองการตรวจรับรอง (Certification of Inspection) ซึ่งจะเรียกรวมกันว่าใบรับรองเพื่อการค้า เป็นใบรับรองที่ ACT. ออกให้ตามคำขอของผู้ประกอบการที่ได้รับรองกับ ACT. โดย ACT. จะออกใบรับรองนี้ให้สำหรับการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละครั้ง ใบรับรองเพื่อการค้านี้จะมีความจำเป็นเมื่อผู้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ให้กับผู้ซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ขอรับรอง

  • ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ว่าต้องการใบรับรองเพื่อการค้ากับ ACT. พร้อมแนบสำเนาเอกสารทางการค้า เช่น ใบส่งสินค้า หรือใบแจ้งหนี้ สำหรับการส่งสินค้าในครั้งนั้น
  • เจ้าหน้าที่ ACT. ตรวจสอบเอกสาร เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าที่กำลังส่งออกนั้นเป็นผลผลิต/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองจาก ACT. จริงหรือไม่
  • ACT. ออกใบรับรองเพื่อการค้าให้กับผู้ประกอบการ ตามโปรแกรมมาตรฐานที่ได้รับรองกับ ACT
  • ACT. เก็บสำเนาใบรับรองเพื่อการค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายไว้ เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบและควบคุมปริมาณผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกไป ทั้งหมดในแต่ละปี รวมทั้งจัดทำบันทึกในเว็บภายในเพื่อแสดงรายชื่อใบรับรองที่ได้ออกแล้ว
  • กรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบรับรองเพื่อการค้าหลังจากออกเอกสารฉบับจริงไปแล้ว ACT. จะออกใบรับรอง