Labelling and Sealing

ฉลากและการใช้ตรา

การใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์

  • ผู้ที่ต้องการใช้ตรารับรองรองเกษตรอินทรีย์จะต้องเป็นผู้ประกอบการของ ACT ที่ได้รับการตรวจและรับรองตามขอบข่ายและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ ACT ให้บริการ
  • ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและเงื่อนไขการใช้ตราตามข้อกำหนดของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมได้ ผู้ประกอบการอาจตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แต่ละมาตรฐานตามเว็บลิงค์ที่ให้ และทาง ACT. จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของข้อกำหนดเหล่านี้ให้ผู้ประกอบการทราบเป็นระยะ
  • ผู้ประกอบการจะต้องลงนามในสัญญาการใช้ตราเกษตรอินทรีย์กับ ACT. และส่งตัวอย่างฉลากที่มีการใช้ตราให้ ACT. พิจารณาและอนุมัติก่อน จึงจะใช้ตราบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่รับรองได้

IFOAM Certification

ตราสำหรับมาตรฐาน IFOAM

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Program)

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM

European Union; EU

ตราสำหรับมาตรฐานสหภาพยุโรป

โลโก้ออร์แกนิคของสหภาพยุโรปให้ภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกันกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ผลิตในสหภาพยุโรป สิ่งนี้ทำให้ผู้บริโภคสามารถระบุผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกได้ง่ายขึ้นและช่วยให้เกษตรกรทำการตลาดทั่วทั้งสหภาพยุโรป

โลโก้ออร์แกนิกสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นออร์แกนิกโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานควบคุมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับวิธีการผลิต แปรรูป ขนส่ง และจัดเก็บ สามารถใช้โลโก้กับผลิตภัณฑ์ได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนผสมออร์แกนิคอย่างน้อย 95% และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เข้มงวดเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่เหลืออีก 5% ส่วนผสมเดียวกันนี้ไม่สามารถมีอยู่ในรูปแบบออร์แกนิกและไม่ใช่ออร์แกนิก

ถัดจากโลโก้ออร์แกนิกของสหภาพยุโรป จะต้องแสดงหมายเลขรหัสของหน่วยงานควบคุม รวมถึงสถานที่ที่ทำการเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

Canada Organic Regime; COR

ตราสำหรับมาตรฐานแคนาดา

การใช้ตราสัญลักษณ์เกษตรอินทรีย์บนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

Canadian Food Inspection Agency; CFIA มีหน้าที่ควบคุมการใช้โลโก้เกษตรอินทรีย์ของแคนาดาอนุญาตให้ใช้โลโก้ออร์แกนิคเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนออร์แกนิกมากกว่าหรือเท่ากับ 95% และได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของ Canada Organic Regime การใช้โลโก้ออร์แกนิคเป็นไปโดยสมัครใจ แต่เมื่อใช้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Safe Food for Canadians Regulation; SFCR 

ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Canada Organic Regime สินค้านำเข้าที่มีโลโก้ต้องประกอบด้วยข้อความ " Product of " นำหน้าชื่อประเทศต้นทาง หรือ คำว่า " Imported " ใกล้กับโลโก้ สิ่งเหล่านี้ต้องปรากฏบนฉลากทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ เว้นแต่จะมีการยกเว้นการติดฉลากสองภาษา โลโก้ออร์แกนิกของแคนาดามีให้สำหรับผู้ประกอบการออร์แกนิคผ่านหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับการรับรองจาก CFIA 

ซึ่งรายชื่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองโดย CFIA ได้นำเสนอไว้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหรือได้รับการยอมรับภายใต้การจัดการเทียบเท่าอินทรีย์กับหน่วยงานที่มีอำนาจในต่างประเทศภายใต้กฎระเบียบ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกทั้งหมดที่อยู่ในข้อตกลงนี้และนำเข้ามาในสหรัฐฯ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับการติดฉลากออร์แกนิกของ USDA 

ตราเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ National Organic Program การใช้ตราอินทรีย์เป็นไปตามความสมัครใจ อนุญาตให้ใช้บนฉลากหรือในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ไม่ว่าจะใช้เดี่ยวๆ หรือร่วมกับโลโก้ออร์แกนิกของแคนาดา หากมีสัดส่วนออร์แกนิกของผลิตภัณฑ์คือ 95% ขึ้นไป

ตราประทับออร์แกนิกของ USDA เป็นเครื่องหมายการค้า การใช้งานได้รับการคุ้มครองโดยกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง (7 CFR Part 205.311) ตราประทับออร์แกนิกของ USDA ไม่สามารถใช้เป็นนัยถึงการรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์ได้ (ในใบรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของ Canada Organic Regime, เว็บไซต์หน่วยงานออกใบรับรองที่ไม่ผ่านการรับรองของ USDA เป็นต้น)