Standards

มาตรฐาน

CertAll-IFOAM Accredited

Certification Alliance (CertAll) จัดตั้งขึ้นในปี 2550 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคเอเชีย จากนั้นในปี 2559 ภายหลังได้มีการประกาศมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน (ASEAN Standard for Organic Agriculture; ASOA) ในสมาชิกพันธมิตร CertAll ได้ตกลงที่จะพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน จึงเลือกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนามาตรฐานใหม่ เนื่องจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นไปตามมาตรฐานพื้นฐานของ IFOAM และได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ดังนั้น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ CertAll นี้ 

  • ทัดเทียมกับข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOA), 23 September 2014 ในส่วนการผลิตพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติและการจัดการแปรูป  
  • เท่าเทียมกับ Common Objectives and Requirements of Organic Standards (COROS) – IFOAM Standards Requirements (The IFOAM Norms for Organic Production and Processing, version 2014)      
  • เท่าเทียมกับ EU Regulation (EC) no. 834/2007 and 889/2008 ในส่วนการผลิตพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการแปรรูป การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเลี้ยงผึ้งโดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะ 


สำหรับขอบข่ายที่ให้บริการตรวจรับรองได้ตามมาตรฐาน CertAll – IFOAM  ได้แก่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การเลี้ยงผึ้ง, การผลิตพืช, กลุ่มผู้ผลิต, ปัจจัยการผลิตเพื่อการค้า, การเลี้ยงสัตว์, การแปรรูปและการจัดการ และการเก็บผลผลิตจากป่า

ประเทศที่สามารถให้บริการ ได้แก่ ไทย, ภูฏาน, กัมพูชา, อินโดนิเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, เนปาล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกาและเวียดนาม

ดาวน์โหลดมาตรฐานได้ที่ link

โปรแกรมสหภาพยุโรป

การตรวจรับรองในโปรแกรมนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสภาพยุโรป (สมาชิก 27 ประเทศ คือ  เบลเยียม, บัลแกเรีย, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมนี, เอสโตเนีย, ไอร์แลนด์, กรีซ, สเปน, ฝรั่งเศส, โครเอเชีย, อิตาลี, ไซปรัส, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, ฮังการี, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวีเนีย, สโลวาเกีย, ฟินแลนด์ และสวีเดน)

ตั้งแต่ต้นปี 2556 มกท. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบเท่าเทียมตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป (EC Reg) no. 2007/834 และ 2008/889 ในขอบข่ายการผลิตพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติ การจัดการและการแปรรูป การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงผึ้ง โดยใช้มาตรฐาน Certification Alliance Organic Standards (CertAll) ที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเทียบเท่ากับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป  โดยประเทศที่ มกท. สามารถให้บริการ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม

เมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐสภายุโรปและคณะมนตรีได้ออกระเบียบสหภาพยุโรป (EU Regulation) no. 2018/848 ว่าด้วยการผลิตอินทรีย์และการติดฉลากของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และการยกเลิกกฎระเบียบของสภา (EC) no. 2007/834

กฎระเบียบนี้กำหนดหลักการของการผลิตแบบอินทรีย์และวางกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตแบบอินทรีย์ การรับรองที่เกี่ยวข้องและการใช้ข้อบังคับที่อ้างถึงการผลิตแบบอินทรีย์ในการติดฉลากและการโฆษณา ตลอดจนกฎควบคุมเพิ่มเติมจากกฎระเบียบ (EU) 2017/625. โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในสหภาพยุโรป ปฏิบัติตามกฎระเบียบยุโรป (EC) Reg. no 2018/848 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565  ส่วนผู้ประกอบการในประเทศที่สามทั่วโลก (ยกเว้น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน สหราชอาณาจักร อิสราเอล อาร์เจนตินา คอสตาริกา ชิลี อินเดีย เกาหลีใต้ ตูนิเซียและญี่ปุ่น) จะต้องเปลี่ยนผ่านจากการรับรองแบบเทียบเท่า (equivalence)  มาเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป (compliance) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2568  

มกท. อยู่ระหว่างยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามกฎระเบียบใหม่นี้อยู่

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่สำคัญได้จาก

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา

ระบบเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา (Canada Organic Regime; COR) หมายถึง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ถูกระบุในส่วนที่ 13 ของกฎระเบียบอาหารปลอดภัยสำหรับชาวแคนาดา (Safe Food for Canadians Regulations) โดยจุดประสงค์ของระบบเกษตรอินทรีย์ของแคนาดาเพื่อเป็นการควบคุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มาตรฐานและเอกสารคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ภายใต้กฎระเบียบอาหารปลอดภัยสำหรับชาวแคนาดา (Safe food for Canadians Regulations) กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของแคนาดา

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต้องได้รับการรับรองตาม:

-ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์: หลักการทั่วไปและมาตรฐานการจัดการ (CAN/CGSB-32.310 - 2020)

-ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์: รายการสารที่อนุญาต (CAN/CGSB-32.311 - 2020)

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องได้รับการรับรองตาม:

-ระบบการผลิตอินทรีย์: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – หลักการทั่วไป มาตรฐานการจัดการ และรายการสาร ที่อนุญาต (CAN/CGSB-32.312 - 2023)

โดยขอบข่ายที่ทางเราให้บริการตรวจรับรองตามมาตรฐานแคนาดา ได้แก่ การผลิตพืช การรับรอง แบบกลุ่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเก็บเกี่ยวพืชป่า การผลิตเห็ดและการผลิตพืชในโรงเรือน ประเทศที่ สามารถให้บริการ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เนปาล ไทยและเวียดนาม

เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

มาตรฐานสำหรับการตรวจและรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าอนามัย ผ้าเย็น เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารและยารักษาโรค เช่น ลูกประคบ ยาดมสมุนไพร เครื่องหอม ยาหม่อง โลชั่นไล่ยุง ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ เว็บไซท์ ACT C&H